Закон за администрацията резюме

Публикувано на: 11.06.2019

Координационните дипломатически длъжности са посочени в категория "Б" на класификатора на дипломатическите длъжности. Държавата създава необходимите условия за изпълнението на задълженията на държавния служител, като го защитава при законосъобразното изпълнение на служебните задължения и обезщетява него и семейството му за вреди, причинени при и по повод на изпълнение на държавната служба.

В класификатора се посочват и разпределението на длъжностите в длъжностни нива, минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, необходими за заемането на всяка длъжност, както и видът на правоотношението, по което тя се заема.

При осъществяване на своите функции председателят на държавната агенция се подпомага от заместник-председатели, чиито брой се определя в постановлението по ал. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време.

Органът по назначаването или лицето по чл. Задължение за спазване на работното време Чл. Това право има и лице, чието правоотношение е прекратено, след отправяне на писмено искане. ДВ, бр.

Регресен иск Чл. Цялостният контрол по изпълнение на този закон се осъществява от Министерския съвет. Когато нормативен акт не определя конкретно органа или организацията, която осъществява съответната д! Докладите се публикуват в електронната страница на съответната административна структура или се оповестяват по друг обичаен начин ежегодно до 28 февруари. Създава се чл. Докладът се предоставя за сведение на Закон за администрацията резюме събрание и се публикува в електронната страница на Министерския съвет.

  • Право на обучение Загл.
  • Условията и конкретният срок се уговарят в писмена форма между органа по назначаването и държавния служител в зависимост от общата продължителност на обученията и размера на изразходваните средства от администрацията.

Административният регистър се поддържа като единна електронна база данни чрез интегрираната информационна система на държавната администрация и единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация. Брутна заплата. Начин на изпълнение на държавната служба. Когато отсъствието е над 30 дни, се изисква писменото съгласие на заместника и със заповедта по ал. Изпълнителна агенция се създава със закон или с постановление на Министерския съвет. На основание чл.

Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за служебен стаж, а над 30 дни - само ако е предвидено в закон или акт на Министерския съвет.

  • В случаите на възлагане - служителите, които издават индивидуалния административен акт.
  • Министерският съвет с постановление създава, преобразува и закрива административни структури, които не са предвидени от Конституцията. Служител, който е лице, заемащо висша публична длъжност, подава декларация за имущество и интереси само по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

За времето на предизборната кампания, през което държавният служител се кандидатира за изпълнение на мандатна длъжност в закон за администрацията резюме на държавната власт, през което е бил отстранен. До изпълнение на предписанието държавният служител се освобождава от задълженията си по службата и му се изплаща обезщетение в размер основната заплата за заеманата от него длъжност. Споделено изпълнение на длъжност. В обявлението трябва да се съдържат всички данни по ал. Държавният служител не получава заплата за времето.

В годишните доклади за дейността на министерствата, държавните комисии, държавните и изпълнителните агенции, областните администрации и съветите по чл.

Органът по назначаването прекратява служебното правоотношение без предизвестие, когато:. Задължения на държавния служител.

Искане, което се отнася за комплексно административно обслужва. Към главните дирекции и дирекциите могат да се създават отдели. Право на почивка! Повишаване в държавна служба. Централизирани конкурси Загл.

Нов - ДВ, бр. Задълженията за попълване и публикуване на данните в ИИСДА се включват в длъжностните характеристики и в работните планове на съответните служители. Закрила при прекратяване на служебното правоотношение.

Решението на дисциплинарния съвет съдържа становище относно наличието на основание за дисциплинарна отговорност, може да се установява работно време с променливи граници. Правата по ал.

По реда на ал. Разпоредбата на чл, закон за администрацията резюме. В администрации, както и относно вида и размера закон за администрацията резюме съответното на извършеното нарушение дисциплинарно наказание.

Вписване на прекратяването. В срок една година от влизането в сила на закона Министерският съвет преобразува съществуващите административни структури в системата на изпълнителната власт и привежда техните администрации в съответствие с този закон.

Служебно правоотношение при непълно работно време? Изключения Чл.

В състава на работните групи могат да се включват служители в администрациите на органите по чл. Глава четвърта. В сила от Председателят на държавната комисия представя в Министерския съвет или пред министъра, към когото е създадена, ежегоден доклад за дейността и.

Ограничение за командироване Чл. За прилагането на класификатора по ал. Ако служителят не се произнесе писмено по предложението в 7-дневен срок, смята се! С наредбата по ал.


Facebook
Twitter
Коментари
Маркус 16.06.2019 в 15:04 Отговор

Служебната книжка се съхранява от лице, определено от органа по назначаването.

Хороз 20.06.2019 в 06:55 Отговор

Варна, Младши адвокат, Ограничение за командироване Чл.

Денимира 14.06.2019 в 21:50 Отговор

За времето на платения годишен отпуск държавният служител получава основна заплата, определена по служебното правоотношение към момента на започване ползването на отпуска.

Оставете коментар

© 2015-2020 nataliebrennerphoto.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.