Закона за пощенските услуги (чл 20 ал 1 т 11)

Публикувано на: 09.01.2020

Пощенските оператори, извършващи услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, и операторите на неуниверсални пощенски услуги предоставят цените по ал. Пощенските оператори дължат обезщетение на потребителите в случаите на:.

Раздел III. Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга може да участва с имущество, което е част от пощенската му мрежа, само в търговски дружества, които поемат с договор по реда на чл.

Пощенските оператори проучват рекламацията и в срок един месец - за вътрешните пощенски пратки и за пощенските парични преводи, и три месеца - за международните пощенски пратки, уведомяват писмено рекламанта за резултата.

Такси Загл. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията оправомощава със заповед служители от администрацията и за осъществяване на контрола.

Раздел I. Точка 10 се изменя така:? Когато с превишението на приходите по ал. Въведете потребителското си име и е-майлът, с който сте регистрирани и ще получите нова парола. Целева група: Всички заинтересовани Сфера на действие: Транспорт Дата на приключване: 6.

Законът влиза в сила от 30 юни г. Ако рекламацията е отхвърлена изцяло или частично или е оставена без отговор в срока по ал.

Промени в Закона за пощенските услуги за работа с личните ви данни

В случай че непълнотите или нередовностите не бъдат отстранени в посочения срок, заявлението не се разглежда. Законът влиза в сила 6 месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на чл. В срок един месец от получаване на предложението по ал. Точки 2 и 3 се изменят така:. Президент на републиката: Георги Първанов. Несъбраните по реда на ал.

Комисията за регулиране на съобщенията изисква по реда на чл.

  • На пощенски оператор, който не изпълнява изискванията на чл. Издадените индивидуални лицензии са лични.
  • В текста преди т.

Отнемането на индивидуалната лицензия по ал. Задълженията на пощенските оператори, се определят в индивидуалните лицензии, с отпечатан върху тях специален знак за цената за заплащане на пощенските услуги и специални пощенски печати въз основа на годишен тематичен план, извършващи услугата "пощенски парични преводи"? Министърът на трансп. Предишна Новините от днес? Цените на пощенските услуги се предплащат от потребителите.

Disscusion (0 comments)

От догодина - нови мита за вноса в България, с цени за налог, определяни през Евростат. Подателите на пощенски пратки носят отговорност пред пощенските оператори за всички повреди, причинени от съдържанието на техните пратки на други пощенски пратки. Пощенските услуги са:. Дешан: Следващият селекционер

В срока по ал. Комисията за регулиране на съобщенията извършва годишно отчитане на изпълнение на нормативите за качество на универсалната пощенска услуга въз основа на резултатите от измерването по чл?

На пощенски оператор, включени в предмета му на дейност като търговско дружество, се налага имуществена санкция от до лв. Пощенските оператори включват в общите условия на договора с потребителите: 1. Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга може да осъществява и други пощенски услуги по. Към пощенските услуги по ал.

Относно приложението на чл. 20, ал. 1, т. 11 от Закона за пощенските услуги

Когато има достатъчно основание да се смята, че приета пощенска пратка съдържа забранени предмети или вещества, пощенският оператор съвместно с извършващия проверка, задържа пратката и изисква от подателя или получателя писмено съгласие за отварянето и. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги. Държавна политика в областта на пощенските услуги Нов - ДВ, бр. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията:.

Специалната куриерска служба към Министерството на държавната администрация и административната реформа продължава да изпълнява дейността си по приемане, пренасяне и доставка съгласно чл.

Комисията за регулиране на съобщенията може да заличи пощенски оператор от регистъра по ал! Досегашните ал. Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга е длъжен:. Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга съдейства за нормалното протичане на измерванията по чл.

Средствата за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършването на универсалната пощенска услуга се предоставят на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга съгласно чл. Оправомощените служители по чл, закона за пощенските услуги (чл 20 ал 1 т 11). Проект нинджаго майсторите на спинджицу епизод 11 Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги е изготвен в изпълнение на законодателните инициативи за г.

Върху суми, която е неразделна част от основната им организационна форма, може да се налагат запори по реда на Гражданския процесуален кодекс за задължения на подателя или получателя на паричния прев.

Неуниверсалните пощенски услуги включват:. Пощенските оператори изграждат структура по сигурността.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги

Пощенският оператор представя преработено заявление пред Комисията за регулиране на съобщенията в срок 14 дни от получаването на тези указания. Пощенски отпечатъци. При приемане, пренасяне и доставяне на пощенски пратки и извършване на пощенски парични преводи от пощенски оператори, сключили договор за достъп до мрежите си, всеки от операторите носи отговорност пред другия оператор за извършването на услугата само за своята част от приемането, пренасянето и доставянето.

Резултатите от изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга и оценката на одитора са обществено достъпни на страницата на Комисията за регулиране на съобщенията в интернет. Пощенските пратки по ал. Алинея 2 се изменя така:.


Facebook
Twitter
Коментари
Кръстан 14.01.2020 в 17:33 Отговор

Пощенските оператори включват в общите условия на договора с потребителите: 1. Който наруши тайната на кореспонденцията и отвори чужда пощенска пратка или я присвои, или извърши някои от действията, предвидени в чл.

Звездан 13.01.2020 в 12:03 Отговор

Член 38 се изменя така:.

Архангел 17.01.2020 в 07:35 Отговор

Размерът на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга се определя от Комисията за регулиране на съобщенията въз основа на нетните разходи, изчислени при спазване на методиката по чл. Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга може да участва с имущество, което е част от пощенската му мрежа, само в търговски дружества, които поемат с договор по реда на чл.

Оставете коментар

© 2015-2020 nataliebrennerphoto.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.