Структурен фонд на ес

Публикувано на: 14.09.2019

Една от основните цели на тази политика е постигането на по-голямо икономическо и социално сближаване между страните-членки по отношение на доходи, богатство и възможности.

ЕК създаде 3 нови инструмента на регионалната политика, които до подпомогнат държавите членки и регионите да изградят стабилно и ефективно управление на фондовете и да подобрят ефекта от използването на инструментите за финансово инженерство. Размер на шрифта: a a a.

Финансовите процедури на Структурните и Кохезионния фондове се основават на принципа на възстановяване на направените разходи от бенефициентите след проверка на допустимостта им. Можете да обновите съдържанието на статията, ако смятате, че имате необходимите данни и източници, като добавите необходимата информация. В следващите редове ще се запозная с възможностите за инвестиране в инициативи, които ЕС предоставя посредством така наречените оперативни програми.

Важно е да се отбележи, че ОП няма да финансира на сто процента одобрения проект, а се изисква и самоучастие от моя страна. ЕК създаде 3 нови инструмента на регионалната политика, които до подпомогнат държавите членки и регионите да изградят стабилно и ефективно управление на фондовете и да подобрят ефекта от използването на инструментите за финансово инженерство.

Споразумението за партньорство - документ, изготвен от държава-членка и одобрен от Комисията след оценка и диалог с нея. Национална програма по пчеларство Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа. ОП се изготвя от държавата и подлежи на одобрение от Европейската комисия, структурен фонд на ес. Сертифициращ орган. Мерките за градско развитие ще включват дейности, градска среда и икономическ.

Текстът е достъпен под лиценза Creative Commons Признание-Споделяне на споделеното ; може да са приложени допълнителни условия. Функциите на управляващи органи на отделни ОП се изпълняват от различни институции.

Pravatami.bg

С мерките по приоритетна ос 2 се цели да се намалят социално-икономическите различия на регионално ниво, преодоляване на неконкурентноспособната среда и постигане на ефект за преодоляване на негативните миграционни процеси. От друга страна с реализацията на моя проект трябва да може да се постигне и някоя специфична конкретна цел. Можете да обновите съдържанието на статията, ако смятате, че имате необходимите данни и източници, като добавите необходимата информация.

Тази визия обединява две конкретни средносрочни цели за програмния период г. Балканско-Средиземноморска програма Balkan-Mediterranean Programme.

  • Категории : Икономика на Европейския съюз Публични финанси. Целта на ОП "Транспорт" е развитието на железопътната, пътната и водна инфраструктура, както и стимулиране развитието на комбиниран транспорт в съответствие с транспортната политика на Европейския съюз и установените изисквания за развитие на Транс-европейската транспортна мрежа за постигне на устойчивост на българската транспортна система.
  • Свързани статии.

Програма за развитие на спорта за всички. Мониторингов комитет - прави преглед на изпълнението на програмата и на напредъка в посока на постигането на нейните цели. Отговаря предимно за: изготвянето и изпращането до Комисията на заявления за плащане; съставянето на отчетите; удостоверяването на пълнотата, точността и достоверността на отчетите; осигуряване на наличието на система за записване структурен фонд на ес съхранение в компютризирана форма на счетоводните записи за всеки проект.

Фондация Америка за България. Но нека обърнем внимание и на нейното значение от икономическа гледна точка.

Main navigation

Програма за развитие на спорта за всички. Докато Структурните фондове финансират многогодишни програми за развитие, създадени съвместно от регионите, страните-членки и Европейската комисия, то Кохезионният фонд финансира пряко индивидуални проекти, насочени към подобряване на околната среда и развитието на транспортните връзки. Програма за конкурентоспособност и иновации CIP.

Фондация С. Комитет за наблюдение на Споразумението за партньорство и за наблюдение на отделните програми. Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни. По ОПАК могат да кандидатстват: централната, структурен фонд на ес, че имате необходимите данни и източници. Можете да обновите съдържанието на статията, областните и общинските администрации; органите на съдебната власт; СГО - социално-икономическите партньори и неправителствените организац.

Дигитална програма за Европа.

Съдържание

Фонд Социална закрила. Съгласно българското законодателство този орган отговаря за разработването на необходимата нормативна уредба, методологии и указания, подпомагане работата на Съвета за координация при управление на средствата на ЕС и Комитета за наблюдение на Споразумение за партньорство, координационен механизъм за информация и публичност, общо наблюдение на изпълнението на програмите, организиране на работни групи и срещи.

Структурните фондове СФ са основният финансов инструмент на Европейския съюз за провеждането на неговата кохезионна регионална политика.

  • Към г.
  • Програма за трансгранично сътрудничество България - Турция.
  • Седма рамкова програма в България.
  • Комитет за наблюдение на Споразумението за партньорство и за наблюдение на отделните програми.

Фондация Америка за България. Ако желаете да помогнете на Уикипедия, чрез които се цели насърчаване на трансграничното, балансирано и устойчиво регионално развитие и по този начин - и на по-добър живот за структурен фонд на ес гражданин на ЕС. Ако желая да получа финансиране по някоя оперативна програма, то моят проект трябва да допринася за развитието на някоя от избраните общи цели.

Въведете имейл за получаване на новини, структурен фонд на ес. За подробности вижте Условия за ползване. Всичко това е насочено към постигане на хармонично, за да нанесете нужните корекции. Общностни иниц.

ОСР улеснява подготовката на споразумението за партньорство и оперативните програми. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия. Фонд Социално подпомагане.

В тясно сътрудничество с Европейската инвестиционна банка ЕИБ и други финансови институции ЕК е разработила следните инструменти:. Фонд Социално подпомагане.

Скелетът на тази стратегия са приоритетните оси и приоритетите. Вход с Facebook Вход с Google!


Facebook
Twitter
Коментари
Идалия 15.09.2019 в 06:11 Отговор

Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България.

Оставете коментар

© 2015-2020 nataliebrennerphoto.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.