Начална и предучилищна педагогика програма

Публикувано на: 30.08.2019

Студентска мобилност Факултетът развива разнообразна международна дейност, която включва участия в проекти, осъществяване на научен обмен, четене на лекции в чужбина, обмен на докторанти и студенти. Срок на обучение: 4 години, семестри - 8. Притежава умение да извлича ценното от субективни оценки Умения за работа с родители и други заинтересовани страни.

В рамките на магистърската програма "Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище" се обучават студенти и във Филиалите на Русенския университет в гр. Завършилите специалността могат да работят: като педагози и възпитатели в предучилищния и в началния училищен етап; като възпитатели в домовете за деца от предучилищна и начална училищна възраст; като организатори, консултанти и медиатори в центрове за работа с деца и извънкласни дейности. Студентски стипендии Студентски такси Студентски кредити Общежития и студентски столове Студентски живот.

Добре дошли на страницата на катедра Педагогика, психология и история! Студентска мобилност Факултетът развива разнообразна международна дейност, която включва участия в проекти, осъществяване на научен обмен, четене на лекции в чужбина, обмен на докторанти и студенти.

Академичният състав на катедрата се състои от дванадесет преподаватели в т.

Представяне Обучението в бакалавърската програма има за цел да подготви специалисти с образователно-квалификационни параметри, начална и предучилищна педагогика програма, детски и начален учител.

Умее да аргументира становища, мнения и критични бележки и градивно да ги използва. Представяне В специалността " Предучилищна и начална училищна педагогика" се получава бакалавърска и магистърска степен с квалификация педагог, които им дават възможност за пълноценна реализация във възпитателната и образователната дейност в детската градина и началното училище! Общи условия Защита на личните данни. Това се постига чрез овладяването на знания от различни научни области педагогика, психология.

Задължителните учебни дисциплини гарантират придобиването на фундаментална общотеоретична и специализираща подготовка по специалността. Бакалавърът по Предучилищна и начална училищна педагогика е интегрален и широкопрофилен специалист-експерт по детското развитие през периода на първоначалното изграждане и формиране на детската личност годишна възраст , способен да подпомага поетапното й разгръщане съобразно закономерностите на предучилищното и начално-училищното детство, подготвен за пълноценно организиране на целесъобразното педагогическо взаимодействие в детските групи в ОДЗ ЦДГ, ПДГ, СДГ и цялостния педагогически процес в началното училище. Студентска мобилност
  • Факултативните учебни дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения от различни научни области в съответствие с интересите на студентите. Всичко за това как да кандидатствате може да видите тук.
  • Гаранция за успех Гаранция за Вашия успех са:.

Основан 1976 година

Катедра Педагогика, психология и история ППИ влиза в състава на Факултета по природни науки и образование и отговаря за обучението на студенти в широк формат от специалности по професионално направление 1. Прескачане до основното съдържание. Учебната документация на специалността е разработена в духа на модерната образователна политика, насочена към максимално индивидуализиране на общественото възпитание. Гаранция за успех Приемни изпити Срок на обучение: 4 години, семестри - 8.

  • Русенски университет "Ангел Кънчев". С тази квалификация дипломираните могат да извършват образователна, методическа, организационно-управленска, консултантска, експертна и анимационна дейност в детските градини, в началните училища и в лицензираните центрове за работа с деца.
  • Образователно-квалификационна степен: Бакалавър. До момента успешно защитили са двадесет и трима докторанти по двете специалности към катедрата.

Изключете по-достъпен режим. Налице е и богата научноизследователска дейност на преподавателите, които водят обучението и научно ръководят студентите и докторантите. Гаранция за успех. Югозападен университет "Неофит Рилски" основан година? Семестриални такси. Включете по-достъпен режим.

Представяне

Педагогика, психология и история. Силистра и в гр. Студентска мобилност Материална база Педагогическият факултет разполага с отлична учебно-материална база.

Представяне Начало Кандидат-студент Факултети и образователни програми специалности Педагогически факултет Предучилищна и начална училищна педагогика, начална и предучилищна педагогика програма.

Основна дейност на катедрата е провеждането на обучение в три бакалавърски специалности две от които предоставят възможност за обучение на студенти в редовна и в задочна формаа именно:. Гаранция за успех Гаранция за Вашия успех са:.

"Неофит Рилски"

Академичният състав на катедрата се състои от дванадесет преподаватели в т. Материална база Пропускане на команди от лентата. Общи условия Защита на личните данни. Основна дейност на катедрата е провеждането на обучение в три бакалавърски специалности две от които предоставят възможност за обучение на студенти в редовна и в задочна форма , а именно: Начална училищна педагогика и чужд език — редовно обучение Образователно-квалификационна степен бакалавър Професионална квалификация: педагог — начален учител Срок на обучение: 4 години 8 семестъра Основната цел на обучението по специалността "Начална училищна педагогика и чужд език" е да подготви бакалаври с висока професионална квалификация, които да умеят да планират, осъществяват и творчески да ръководят учебно-възпитателния процес в началното училище, да организират индивидуалното обучение на деца от 6 до 10 години.

  • Русенски университет "Ангел Кънчев".
  • Избираемите учебни дисциплини осигуряват разширяване и надграждане на общотеоретичната и специализиращата подготовка по специалността.
  • Бакалавърът по специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика" може да заема следните длъжности: предучилищен детски учител; начален учител; учител-възпитател; възпитател в домове за деца от предучилищна и начална училищна възраст; ръководител и преподавател в центрове за работа с деца в детски школи и в групи за извънкласна дейност; длъжност в детските отдели и институциите за масова и художествена комуникация; консултант-експерт в институции, в които се работи с деца от предучилищна и начална училищна възраст, в диагностични и прогностични центрове; консултант и ръководител на деца от предучилищна и начална училищна възраст към институции и частни детски градини и училища.
  • Изключи анимациите.

Подпомага децата за формиране на дигитални умения. Разработваната от тях проблематика се отнася до съвременните образователни тенденции в областта на педагогиката, психологията и историята. Материална база Педагогическият факултет разполага с отлична учебно-материална база. Като резултат от тази дейност са налице множество публикации погрешен завой 6 част 2 бг аудио страната и в чужбина.

До момента успешно защитили са двадесет и трима докторанти по двете специалности към катедрата, начална и предучилищна педагогика програма. Педагогическото образование в гр!

Факултети и образователни програми специалности Нови специалности Програми за университетските конкурсни начална и предучилищна педагогика програма Програми за факултетските конкурсни изпити и турнири Правилник за приемане на студенти във ВТУ Бюра за прием в страната Кандидатстудентски справки.

Английски и втори чужд език с информационни технологии Приложна лингвистика.

Катедра Педагогика, психология и история ППИ влиза в състава на Факултета по природни науки и образование и отговаря за обучението на студенти в широк формат от специалности по професионално направление 1. Включете JavaScript и опитайте отново. Образователно-квалификационна степен: Бакалавър.

Реклама на специалността в YouTube Специалността "Предучилищна и начална училищна педагогика" е съобразена със съвременния подход към различните роли на детския и началния учител, които гарантират равнище на овладяване н.

Information for foreign students: Admission and Programmes. Изключи анимациите.


Facebook
Twitter
Коментари
Тонина 08.09.2019 в 15:09 Отговор

Професионална реализация Придобитите при следването професионални знания и умения дават възможност на завършилите да работят:.

Яна-Мария 05.09.2019 в 20:32 Отговор

До момента успешно защитили са двадесет и трима докторанти по двете специалности към катедрата. В специалността " Предучилищна и начална училищна педагогика" се получава бакалавърска и магистърска степен с квалификация педагог, детски и начален учител.

Оставете коментар

© 2015-2020 nataliebrennerphoto.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.