Правилник за развитие на академичния състав му варна

Публикувано на: 26.08.2019

Metodi Yanakiev преди 4 месеца Прегледи:. Общото събрание на колежа се свиква най-малко веднъж годишно от председателя на събранието по решение на Съвета на колежа, по искане на директора на колежа или по искане на една четвърт от списъчния му състав. На лица, завършили успешно подготвителния курс по английски език в МУ-Варна, се издава Свидетелство за успешно завършен подготвителен курс за езикова и специализирана подготовка по английски език по образец , което им дава право да кандидатстват за прием в първи курс - англоезично обучение, по съответния ред.

Комисия, определена със заповед на Ректора, допуска до държавен изпит за специалност само кандидати, които са изпъл67 Правилник за дейността на МУ-Варна нили учебните програми. Член на академичния състав, за когото е доказана по установения ред проява на корупция, се уволнява дисциплинарно. Основно значение се отдава на хирургичните методи за лечение. Д-Р П. Създава първата българска хирургична школа, въвежда обучението по анатомия в България, изнася първа лекция по медицина в България , разкрива в района на Варна единствения на Балканския полуостров Детски морски санаториум за костно-ставна туберкулоза.

Сред най-значимите постижения на спортната катедра е участието на четирима студенти-медици в Олимпийските игри през г. Две от представените публикации са съпроводени от документ за предстоящо издаване в брой 1 на Списание "Хирургия" за г.

В катедри, Искра Капинчева; Под einhell tc cd 18 2 li мнения, с решение на Академичния съвет могат да се обособяват Всички списания [36] са с отворен достъп за автори от цял свят.

В неакредитирани бази от изброените в ал. На ръкавите са поставени по две черни нашивки със сребрист кант! Предлага на Академичния съвет чрез директора на департамента: а проекти за преобразуване или закриване на департамента; б проекти на учебни планове и квалификационни характеристики по степени и специалности в частта им, която се отнася до преподаваните от департамента учебни дисциплини; в Изм, правилник за развитие на академичния състав му варна.

Дейността му се финансира от унив.

Тайно гласуване се провежда, когато това е предвидено в закон, в този правилник или по решение на Общото събрание.
  • За целите на управление на качеството е създадена университетска компютризирана информационна система със съответните кадрови изисквания за управление на база данни.
  • Придобиването, управлението и разпореждането с недвижими имоти и движими вещи, собственост и предоставени за управление на МУ-Варна, се извършват съгласно Процедурата за управление и контрол на стопанисваните от МУ-Варна недвижими имоти и движими вещи.

Съдържание

Ползва Немски език. Субсидията от държавния бюджет осигурява средства за: 1. Техният мандат се прекратява предсрочно с изтичане на срока на обучението съгласно учебния план, при прекъсване или отстраняване от обучение, при условията, предвидени в Правилника на Студентския съвет.

Директорът на департамента предлага за утвърждаване от Ректора: а освобождаване от длъжност по чл. С решение на Факултетния съвет по предложение на Ректора, декана и ръководителя на съответната катедра и с тайно гласуване могат да се привличат за научно-преподавателска дейност гост-преподаватели за срок не повече от 1 година. Лекционната част на обучението е електронно базирана. От г.

  • Учебната, научната и другите дейности по предходния член се осъществяват от висококвалифициран преподавателски, научно-преподавателски и научноизследователски екип, който се нарича академичен състав. Центърът за професионално обучение се ръководи от директор, избран от Академичния съвет.
  • От есента на г. Изработени са правила за избор на оперативна техника при провеждане на дренажни процедури при течни колекции асоциирани с хроничен панкреатит.

Според авторитетните рецензенти на монографията, това е "единствената българска всеобхватна медицинска хирургична лите. Мандатът на представителите на административния персонал се прекратява предсроч В приходната част на бюджета на МУ-Варна постъпват: 1. Проверява текущите си оценки. Докладът на комисията се внася в Академичния съвет от Ректора.

Научна дейност

Заместник-директорът на филиала: 1. Общото събрание на колежа: 1. Обосновани са ръководни принципи при хирургичното лечение на пациенти с хроничен панкреатит.

Параскев Стоянов. Според представената справка по специалността "Хирургия", д-р Маринов има трудов стаж от 14г. Всички награди са придружени със съответен диплом. Д-Р П. Условията и редът за приемане и обучение на курсисти в подготвителни курсове по езикова и специализирана подготовка по български или английски език се регламентират в процедурата за прием в подготвителен курс за езикова и специализирана подготовка в МУ-Варна и в Правилника за учебната дейност на Университета.

Развитие на академичния състав

В Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт се провежда езикова обща и специализирана подготовка на чужденци, кандидатстващи в МУ-Варна в съответствие с изискванията на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България. Посетен Физическото възпитание е задължителна форма на обучение за студентите от началните курсове на всички специалности.

МУ е първият университет в България, тел! Създаден на 20 юни г. На ръкавите са поставени по три черни нашивки със златист кант? Кочев 8а, въвел през г. Всяка част включва минимум 15 академични часа аудиторна заетост. Общото събрание избира Комисия по избора и Мандатна комисия с мандат до края на мандата си.

За подробности вижте Условия за ползване.

Централната комисия за управление на качеството е колективен орган за анализ на академичните аспекти на качеството, която: 1. Обучението на студенти в МУ-Варна се извършва на български или на английски език.

Варна: Мед. Проверява текущите си оценки.

Ръководителят на катедрата: 1. Решенията за обявяването на конкурси за научно-преподавателски длъжности в университетски болници се вземат от Академичния съвет, съгласно Закона за лечебните заведения и Тайно гласуване се пров.

Общо събрание; 2.


Facebook
Twitter
Коментари
Оставете коментар

© 2015-2020 nataliebrennerphoto.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.