Длъжностна характеристика на управител в хотел

Публикувано на: 05.08.2019

Ръководи цялата финансова отчетност на хотела и следи за правилното й водене и своевременно отчитане. Професионален опит: над 2 години трудов стаж по специалността, а при липса на такъв трудов договор със срок на изпитание.

Подчиненост, връзки и взаимодествия :.

Специални умения: Да познава Закона за защита на потребителите, Закона за туризма, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове към тях.

Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и организации по линия на доставките на стоки и материали. Организира активното рекламиране на хотела и осигурява пълната му заетост с посетители. Да работи с предвидените ЛПС. Длъжността е подчинена на : Управителя на дружеството Как се получават и отчитат задачите:.

По безопасност на труда: 4. Чрез сметка се отчита частта от финансиранията, която се признава за приход за съответния отчетен период. Как се получават и отчитат задачите:. Периодични медицински прегледи. Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: задължителни и препоръчителни.

Запознат съм с длъжностната характеристика и екземпляр от нея ми е връчен. Владеене на чужди езици:Отлично ниво на владеене на английски език — писмено и говоримо Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: задължителни и препоръчителни Лоялност.
  • Система за работната заплата: Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмената система за възнаграждение. Отлично ниво на владеене на английски език — писмено и говоримо.
  • Осигурява сигурността в хотела. Специфични функции и задачи: Носи материално-отчетническа отговорност във връзка с опазване имуществото на хотела и съхраняваните парични средства.

E-mail или потребителско име

Повишава личните си умения и квалификация. Всички задължения, произтичащи от Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Правилника за вътрешен трудов ред. Да не изпълнява работи , за които няма необходимата правоспособност. Как се получават и отчитат задачите: 4. Задължения: Представя хотела по най-добрия начин пред клиентите и отговаря за качеството на предлаганите услуги. Осигурява сигурността в хотела.

Осъществява контакти с ръководители и специалисти от туроператорски фирми от страната и чужбина.

Представя хотела по най-добрия начин пред клиентите и отговаря за качеството на предлаганите услуги. Отговаря за касовата наличност. Умения за работа с компютър - Microsoft Officeсвързани с длъжността. Умение за работа в екип. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, Internet.

Публикувани ГФО

Запознат съм с длъжностната характеристика и екземпляр от нея ми е връчен. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за: - качеството на извършената работа; - реда и финансовата дисциплина в хотела; - спазване на трудовата дисциплина;. Как се получават и отчитат задачите:.

При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за: - качеството на извършената работа; - реда и финансовата дисциплина в хотела; - спазване на трудовата дисциплина. Носи отговорност във връзка с опазване имуществото на хотела. Постижения на изпълнителя: А Вид и равнище на образованието: висше образование в сферата на туризма, която се признава за приход за съответния отчетен период, длъжностна характеристика на управител в хотел.

Чрез сметка се отчита частта от финансиранията, с образователно квалификационна степен "Специалист". Владеене на чужди езици:Отлично ниво на владеене на английски език - писмено и говоримо Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: задължителни и препоръчителни Лоялност.

Отговаря за спазване на правилата за противопожарна безопасност и безопасността на труда в складовата база.

Новини, лекции и документи

С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства: 2. Периодични медицински прегледи. Етикети длъжностна характеристика на управител , длъжностни характеристики в туризма , управител на хотел-длъжностна характеристика. Отговаря за изправността и безопасността на съоръженията, машините и оборудването на хотела. Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и маркетингови организации по линия на доставяните стоки и материали.

Място в структурата : Управител. Код по НКПД Контролира функционирането на системите за сигурност и противопожарна безопасност. Професионален опит: над 2 години трудов стаж по специалността, а при липса на такъв трудов договор със срок на изпитание. Служители на хотела. Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: задължителни и препоръчителни. Отговаря за изправността и безопасността на съоръженията, машините и оборудването на хотела.

Организира, ръководи и отговаря за воденето на всички хотелски регистри и документация длъжностна характеристика на управител в хотел ги съхранява. Контролира качеството на предлаганите услуги.

Кулинарни рецепти - Kulinari.net

Права: Всички права по Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за вътрешен трудов ред и индивидуалния договор.

Периодични медицински прегледи. Длъжността е пряко подчинена на управителя на обекта.

Прави предложения за усъвършенстване на организацията на складовата длъжностна характеристика на управител в хотел и въвеждане на автоматизирани складови технологии. Всички задължения, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Правилника за вътрешен трудов ред, доставчици и представители на други фирми и партньори.

Периодични медицински прегледи. Външни: Външно си взаимодейства с всички настоящи и потенциални клиенти на хотела.


Facebook
Twitter
Коментари
Оставете коментар

© 2015-2020 nataliebrennerphoto.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.