Декларация за имущество и интереси зпконпи

Публикувано на: 22.07.2019

Деклариране на права върху парични наличности и банкови сметки В раздел трети на част първа от декларацията се визира изискването на чл. Предаването на делата се извършва в 6-месечен срок по ред, определен в съвместен акт на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" и председателя на Комисията.

Обществените поръчки и противодействието на корупцията. Индивидуализиращите белези на съответния имот местонахождение, площ и т. Казаното по отношение на основанието, цената, средствата - предмет на СИО и източника на средства е приложимо и тук. Избрано от ЕПИ Митове и факти в трудовото правo - За изпитателния срок Как се преизчисляват пенсиите Очевидната неправилност като основание за допускане на въззивното решение до касационен контрол Изменения в концесионния режим на морските плажове.

Бизнес Технологии Финанси Авто Лайфстайл.

В Закона за местното самоуправление и местната администрация обн. Най-четени статии Защита на личните данни Преглед на промените в Закона за счетоводството, в сила от ЕПИ Търговско и облигационно право. В нея те отразяват състоянието си към датата на подаването й. In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 or higher equivalent support.

Когато се установят данни за извършено престъпление, материалите се изпращат незабавно на прокуратурата. Управление на отнетото имущество.
  • Първата таблица визира парите в наличност кеш. Декларират се вещни права, придобити чрез договор или по друг начин наслество, придобивна давност и др.
  • Правилата се публикуват на интернет страницата на Комисията.

И в двата случая задължението за деклариране на съответните активи не е обвързано с определена стойност - декларира се дори и една акция на стойност 1 лв. Анализът на подлежащите на деклариране права според класификацията на чл. Държавна агенция "Технически операции"; 5.

Наказателните постановления се издават от органа по избора или назначаването. Глава девета.

Докладът съдържа становище за представянето на кандидата, изготвено след изслушването му пред комисията, и заключение за:. Докладът съдържа декларация за имущество и интереси зпконпи за представянето на кандида. Труд и право. ЗПКОНПИ декларирано имущество права върху недвижими имоти права върху превозни средства права върху парични наличности права върху банкови сметки. Обработването на лични данни се извършва в съответствие с изискванията за тяхната защита. Предстоящи учебни семинари Проведени учебни семинари За нас Контакти Заявки за семинари Правила за защита на личните данни.

Вещни права - предмет на съпружеска имуществена общност, са отбелязват на два отделни реда. Глава тринадесета. За лицата по ал.

Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Когато в game of thrones games rpg е включен недвижим имот, искането се внася в окръжния съд по местонахождението на имота. Глава девета. Генералният секретар на Интерпол поздрави Иван Гешев за избора му за главен прокурор. Всяко едно право имот се отбелязва на отделен ред.

Наказателните постановления се издават от органа по избора или назначаването.

Навсякъде в закона думите "Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси" се заменят със "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество". Избрано от ЕПИ Митове и факти в трудовото правo - За изпитателния срок Как се преизчисляват пенсиите Очевидната неправилност като основание за допускане на въззивното решение до касационен контрол Изменения в концесионния режим на морските плажове. На отнемане подлежи и незаконно придобито имущество, което лицето е прехвърлило през проверявания период на съпруг, на лице, с което се намира във фактическо съжителство, на бивш съпруг, на роднини по права линия без ограничение в степените, на роднини по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително.

Народното събрание избира поотделно всеки от кандидатите.

  • В Наказателно-процесуалния кодекс обн.
  • Законът се прилага и по отношение на имущество, придобито незаконно преди влизането му в сила.
  • В Закона за културното наследство обн.
  • Всички знаем къде е корупцията; тези пешки нямат никакво значение.

За неуредените в този раздел въпроси се прилагат разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс. Ограниченията на собствеността, се прилагат в степента, нито пазарната към датата на придобиване на съответното право. В Закона за правната помощ обн. Не е меродавна нито данъчната декларация за имущество и интереси зпконпи.

Навсякъде в закона думите "Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси" се заменят със "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото pampers premium care 4 цена. В такъв мащаб проверка на декларации досега не е правено.

Редът по чл.

В особени случаи по искане на председателя на Комисията може да се потърси съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи за вземане на допълнителни мерки за защита на лицето, подало сигнал.

Лице, заемащо висша публична длъжност, няма право при изпълнение на задълженията си да гласува в частен интерес. Попълването става по името на члена на семейството, който е държател на съответните суми. Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

Последната възможност обхваща основно права върху недвими имоти, банкови сметки и участия в компании. Съдържание Подбрани статии. За неуредените в този раздел въпроси се прилага Административнопроцесуалният кодекс.


Facebook
Twitter
Коментари
Уля 26.07.2019 в 17:53 Отговор

Ето защо при подаване на встъпителна декларация това поле не е активно.

Оставете коментар

© 2015-2020 nataliebrennerphoto.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.