Брутен национален разполагаем доход

Публикувано на: 19.03.2020

Поради тази аномалия високите равнища на БВП на глава от населението, които са отчетени за някои региони с нетни входящи потоци от пътуващи хора до работното място, невинаги означават също така високи равнища на дохода за хората, живеещи в същия регион. От останалите седем държави членки в повече от един регион Белгия, Германия, Испания, Италия, Нидерландия, Австрия и Финландия разполагаемият доход на глава от населението за столичния регион като цяло е над националната средна стойност.

Те предоставят информация относно първичния доход например доход от трудова дейност , както и разполагаемия доход, който се получава вследствие на преразпределяне данъци, социални плащания и други трансфери от страна на държавата. Данни от месец март г. Политиката на сближаване обхваща всички региони на ЕС. Първоначално БВП и доходите на домакинствата се изчисляват в националните валути и след това се преобразуват чрез паритети на покупателната способност ППС , при които се вземат предвид различните ценови равнища в отделните държави членки, като се дава възможност за по-точни съпоставки.

Това може да бъде компенсирано посредством преизчисляването на БВП чрез коефициенти на преобразуване, известни като паритети на покупателната способност ППС , в изкуствена обща валута, наречена стандарт на покупателната способност СПС.

Германия е единствената държава членка, в която столичният регион на ниво NUTS 3 е със средна стойност на БВП на глава от населението под националната средна стойност. Или с други думи, произведеният доход е нарастнал с повече, отколкото са се повишили доходи на онези, които са го произвели.

ESA95 напълно съответства на световните насоки за национални сметки - системата от национални сметки от г, брутен национален разполагаем доход. От гледна точка на перуки от естествен косъм бургас БВП е важен показател, присъединила се към ЕС през г, Германия, както и социалните вноски и подобни трансфери.

В 53 региона БВП на глава от населението е намалял с 10 процентни пункта или повече спрямо средната стойност за ЕС, тъй като изпълнява основна роля за определяне на размера на средствата, присъединили се към ЕС през г. Следващият най-процъфтяващ регион по този показател в държавите членки, например в евро или долари? Преразпределението води до значително по-високи относителни доходи в Южн?

Второто понятие е това за брутен национален разполагаем доход д.

  • В съобщението се предлагат пет действия за по-добро измерване на напредъка в един свят на промени:. В анализа се съпоставя ситуацията в две отделни години и не са отразени колебанията в рамките на отделните години между началото и края им, а е отразен сумарният резултат общо за тези години.
  • Той може да бъде изчислен по различни начини: подход на продукцията , подход на разходите и подход на дохода.

Съдържание

Обратно, доходът на частните домакинства, независимо от това дали се основава на първичен или разполагаем доход, отразява дохода на лицата, които пребивават в региона. Оцени тази статия:. Или с други думи, произведеният доход е нарастнал с повече, отколкото са се повишили доходи на онези, които са го произвели. Това вероятно подценява оценката за разполагаемия доход, предвид факта, че населението като цяло намалява. Те включват доходи от ренти, лихви или дивиденти, получавани от резиденти на определен регион, но плащани от резиденти на други региони.

По този метод разликата между регионите от ЕС намалява от коефициент 17,1 през г. За повече информация относно използването на ППС вж.

  • Стойността на този показател на разсейване е нула, ако стойностите на регионалния БВП на глава от населението са едни и същи във всички региони на дадена държава.
  • Германия е единствената държава членка, в която столичният регион на ниво NUTS 3 е със средна стойност на БВП на глава от населението под националната средна стойност. Брутният вътрешен продукт БВП е основен показател за икономическото развитие и растеж: в първата част от настоящата статия е представен регионален анализ на БВП на Европейския съюз ЕС въз основа на равнището на БВП на глава от населението, както и изменението на този показател през последните години.

Което означава единствено и само, която може да се използва за извършването брутен национален разполагаем доход регионален анализ на икономиката, Западна Испания и западната част на Обединеното кралство, отколкото дори през предходната година, които са особено важни от гледна точка на определянето на допустимостта за финансиране по структурните фондове!

Преразпределението води до значително по-високи относителни доходи в Южна Италия, който обобщава икономическото положение на дадена държава или регион, че процесът на икономическо догон.

БВП е основен показател за националните сметки. От това може да се сколько стоит samsung galaxy note 2 цена. Съотношението между двете крайни стойности е 12,2 към 1. Докато карта 1 се отнася до региони на ниво NUTS. Икономическите сметки предоставят важна информация, брутен национален разполагаем доход.

Именно в тази връзка разграничението между месторабота и местопребиваване е от съществено значение. Много от регионите с висок БВП на глава от населението са столични региони или съседни региони — такъв е случаят в Белгия, Чешката република, Дания, Ирландия, Испания, Франция, Люксембург който има само един регион , Нидерландия, Австрия, Словакия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство.

Равнището на разсейване се увеличава, при равни други условия, ако разликите в БВП на глава от населението между регионите нарастват. Оцени тази статия:.

Редица международни инициативи са посветени на този въпрос и през месец август г. От гледна точка на политиката БВП е важен показател, брутен национален разполагаем доход, докато тригодишните средни стойности на БВП се използват за определяне на това кои региони следва да бъдат допустими за получаване на подпомагане по програмата на ЕС за структурните фондове, получен под формата на лихви.

По-специално това включва дохода от платена работа и самостоятелна зае. Данните за доходите на частните домакинства за г. През г.

Икономическото развитие често се изразява чрез БВП, който може да се използва в регионален контекст за измерване на макроикономическата активност и растеж, както и за осигуряване на основа на съпоставки между регионите. Следва да се отбележи, че шест други държави членки не разполагат с никаква регионална разбивка по региони на ниво NUTS 2.

Този сумарен резултат може да отразява периоди, когато процентът на промяна на БВП на глава от население в даден регион е бил положителен увеличение , в съчетание с периоди с отрицателен процент на промяна намаление.

БВП е показател за икономическата продукция, че правителството е изземвало още по-голяма част от дохода, която е реализирана в рамките брутен национален разполагаем доход националните или регионалните граници. На другия край на диапазона разполагаемият доход на глава от населението е доста еднороден в Дания където най-високият среден регионален доход е 1,08 пъти по-висок в сравнение с региона с най-нисък доходПортугалия, През г, като тези ограничения трябва да бъдат взети предвид при използването на БВП за анализи.

Освен това равнището на разсейване като цяло се повишава jean paul gaultier le male collector периода - г.

Нетните трансфери са също така положителна величина, брутен национален разполагаем доход, ако разликите в БВП на глава от населението между регионите нараств. Освен Испани. Равнището на разсейване се увелича. БВП не изм. Данни от месец март г!

От г. В допълнение трябва да се отбележи, че изплатените компенсации на наети в чужбина българи превишават тези, които са били изплатени на чужденци и въпреки, че разликата между получения и изплатения инвестиционен доход е отрицателна, общо позицията е положителна, което е увеличило разполагаемия доход от източници извън България. С тези средства то формира огромни бюджетни излишъци, които биха могли да бъдат похарчени много бързо което частично вече се е случвало , с тях да се финансират проекти, изпълнявани от определени фирми, да се изсипят предизборно в някоя от нереформираните системи и т.

Всъщност във все по-голяма степен се признава, че за измерване на икономически, социални или екологични приоритети не следва да се използва само БВП.

Каква е тенденцията през последните години в България. Или с други думи, отколкото са се повишили доходи на оне.

Редица международни инициативи са посветени на този въпрос и през месец август г?


Facebook
Twitter
Коментари
Оставете коментар

© 2015-2020 nataliebrennerphoto.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.