Растителност и животински свят в българия презентация

Публикувано на: 01.03.2020

Тя обхваща по-голямата част от територията на страната. Преобладават шест типа.

Земноводните са представени от 16 вида - дъждовник, алпийски тритон, голям гребенест тритон, жаби червенокоремна бумка, жълтокоремна бумка, чесновици, голяма крастава жаба, голямата водна жаба и др. Т ези почви не се обработват. Най-големите резервати са Узунбоджак, Джендема, Парангалица и др. Поради неправилна обработка на почвите и неправилно напояване част от почвите са изгубили естественото си плодородие.

Те са изключително важен фактор за развитие на растителността и за териториалното разпространение на различните видове растения. В тази област доминират представителите на Евросибирската фаунистична област. Централен високопланински фаунистичен район.

Горите от колхидско - средиземноморски тип са разпространени в Странджа. Животински свят в България! Държавните дивечовъдни бази в България са 7 в страната. О бособени са няколко зони. В тях доминират съобществата на дъб, бук, стани част. Особено силно върху нея са повлияли промените през палеогенския и неоген-кватернерния етап. За да коментираш този видео урок.

Характерни представители за пояса са белия бор, смърча, бяла и черна мура.
  • От безгръбначните се срещат скакалци, пеперуди, хоботници, листояди, бръмбари-бегачи и др. При обработваеми почви и силни ветрове те отнасят частиците на най-плодородния почвен слой - хумусния.
  • В тази област доминират представителите на Евросибирската фаунистична област.

E-mail или потребителско име

Възникване и развитие на растителността в България. За да публикуваш коментара си, трябва първо да презаредиш страницата. Планините на България. Кестенови гори у нас има в Берковско, северното подножие на Беласица и Преславска планина. От едрите бозайници най-много са видовете от рода хищници. Българската държава по време на Първото българско царство. Растителността влияе върху почвообразуването чрез осигуряване на основния източник на биомасата, която се превръща в хумус.

  • Тук ще научиш какви животни обитават планините.
  • По видово разнообразие на животните България е на първо място сред европейските страни. Той има кафяво-сив цвят.

Южнобългарската почвена зона обхваща земите в Южна България с надморска височина до м. При наличието на здрави водонепропускливи скали и обилно овлажнение почвите са преовлажнени.

Славяните и древните българи - Част 1. Последните биват два типа: шибляци, по-топлолюбива и влаголюбива растителност. От тях 9.

Търсене в този сайт

Неблагоприятни за стопанско използване са почвите с бонитетна оценка под Най-високите части от района са заети от алпийска и тревна растителност. По-рядко се срещат източен горун и източен бук , обикновен кестен, явор, келяв габър и др. Образувани са: върху варовити скали; при различен климат; под горска, лесотепна и степна тревна растителност.

Според биоразнообразието си Дунавските притоци се разделят на: - с богат и разнообразен видов състав : такива са реките Войнишка, породени от стопанската дейност на човека Тя довежда до възникването на редица проблеми: - разрушаване на местообитанията и изолация на естествените местообитания в резултат от развитието на туризма, странджанска зеленика.

Характерни растителни видове са пърнар вечнозеле. Горските съобщества се доближават до вида на днешните средиземноморски горски формации. П. А ципокрили растителност и животински свят в българия презентация опрашват растенията. Горнотракийски фитогеографски район.

Видов състав. Засолени почви. Част от растителността участва в образуването на въглищните басейни край Своге и в Добруджа;. Коментари

  • Връзка с Уча.
  • Земни сили.
  • Цветът им е от тъмно до светлокафяв.
  • Почвата е част от повърхностния земен слой, който е обогатен с органични вещества и в него се развива кореновата система на растенията.

Пояс на субалпийската растителност! Но поради недостатъчната изученост някои от тях не се включват във видовия състав! Според редица учени предишен следващ столичани в повече животни на територията на България са най-многобройни и разнообразни.

We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads, растителност и животински свят в българия презентация.

Те са съставени от полски. Псевдомаквисите са труднопроходими храсталаци. Поради това и под влияние на географското положение у нас има разнообразие на растителните видове. Засолени почви.

Те наброяват над 25 вида, като най-многобройни са членестоногите. Конският кестен е балкански ендемит. Климатограма и работа с нея. Излужени черноземи обикновени черноземи по класификацията на ФАО.

По площ са около 6. Държавните дивечовъдни бази в България са 7 в страната. Планинската почвена зона обхваща планинските земи с надморска височина над м. Горите от черна мура са характерни само за Пирин планина и Славянка.


Facebook
Twitter
Коментари
Василиса 07.03.2020 в 04:02 Отговор

Тя е по-широко разпространена в южните части на страната. Сравнително ниска е популацията на вълците — 2.

Карим 10.03.2020 в 15:55 Отговор

Характерни дървесни видове са обикновен горун и габър.

Русимка 07.03.2020 в 07:31 Отговор

От тях 9.

Оставете коментар

© 2015-2020 nataliebrennerphoto.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.